Phần mềm HisenseShare 2023

Màn hình truyền tải chỉ bằng một nút bấm, xuyên qua hệ thống “dây”, ấn nhẹ nhàng, bạn có thể truyền màn hình không dây, máy tính và màn hình lớn dễ dàng hiển thị cùng một màn hình, từ đó thoát khỏi xiềng xích của dây kết nối. Phần mềm HisenseShare 2023 dùng cho các sản phẩm: 65WR6BE, 75WR6BE, 86WR6BE, 65WR6CE, 75WR6CE, 86WR6CE, 65WR60AE, 75WR60AE, 86WR60AE