65WF25E
Window Facing 65” - Màn hình có độ sáng cao

65WF25E

65WF45H
Window Facing 65” - Màn hình có độ sáng cao

65WF45H

65WF35M
Window Facing 65” - Màn hình có độ sáng cao

65WF35M