Phần mềm HisenseShare 2023

Màn hình truyền tải chỉ bằng một nút bấm, xuyên qua hệ thống “dây”, ấn nhẹ nhàng, bạn có thể truyền màn hình không dây, máy tính và màn hình lớn dễ dàng hiển thị cùng một màn hình, từ đó thoát khỏi xiềng xích của dây kết nối. Phần mềm HisenseShare 2023 dùng cho các sản phẩm: 65WR6BE, 75WR6BE, 86WR6BE, 65WR6CE, 75WR6CE, 86WR6CE, 65WR60AE, 75WR60AE, 86WR60AE

Phần mềm quản lý VisionInfo

Intelligent Content and Device Management

Phần mềm quản lý VisionInfo

VisionInfo from Hisense is our cloud-based digital signage software which is flexible, cost-effective, and infinitely scalable for users. VisionInfo includes a comprehensive CMS solution and advanced remote display management features. It provides users the freedom to edit and publish content while ensuring it looks great across all displays in a system.

Screen Cast For Signage

Màn hình truyền tải chỉ bằng một nút bấm, xuyên qua hệ thống “dây”, ấn nhẹ nhàng, bạn có thể truyền màn hình không dây, máy tính và màn hình lớn dễ dàng hiển thị cùng một màn hình, từ đó thoát khỏi xiềng xích của dây kết nối.

Phần mềm HisenseShare 2024

Màn hình truyền tải chỉ bằng một nút bấm, xuyên qua hệ thống “dây”, ấn nhẹ nhàng, bạn có thể truyền màn hình không dây, máy tính và màn hình lớn dễ dàng hiển thị cùng một màn hình, từ đó thoát khỏi xiềng xích của dây kết nối. Phần mềm HisenseShare 2024 dùng cho các sản phẩm: 65MR6DE, 75MR6DE, 86MR6DE, 65MR6DE-E, 75MR6DE-E, 86MR6DE-E